Algemene voorwaarden van Happy Treats

1. Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Happy Treats, gevestigd te Rijswijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 68256833 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

2. Indien u artikelen bestelt bij Happy Treats, verklaart u akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Happy Treats heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Prijzen en andere gegevens vermeld op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

4. Orderbevestiging
Na bestelling ontvangt u per e-mail een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres, met daarin de totale kosten vermeld. Mocht u geen bevestiging per e-mail krijgen, laat dit dan zo spoedig mogelijk per e-mail weten.

5. Bestelling annuleren

5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@happytreats.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door Happy Treats geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Happy Treats geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Happy Treats te retourneren, u kunt hiervoor een
herroepingsformulier  gebruiken.
Wij adviseren u ten alle tijden een kopie exemplaar te bewaren en ons één exemplaar te mailen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product voor zover mogelijk onbeschadigd is, de verpakking van de spenen dient wel onbeschadigd te zijn daar dit een hygiënisch product betreft.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan Happy Treats heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden.
5.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Happy Treats kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@happytreats.nl  
5.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Happy Treats kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@happytreats.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
5.5 Happy Treats behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Happy Treats of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Happy Treats schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Happy Treats de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Happy Treats het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Happy Treats zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten en indien de gehele order retour is gekomen zullen ook de verzendkosten worden vergoed.
5.7 Happy Treats is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

6. Betaling
De betaling geschiedt altijd geheel vooraf d.m.v. betaling via ideal, Afterpay, Klarna of overboeking. In geval van overboeking kunt u het totaalbedrag overmaken op rekening NL49 KNAB 0255 8892 91 t.n.v. Happy Treats te Rijswijk.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Happy Treats gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te annuleren.

 

Privacy Policy

Below is an example of what to add your existing Privacy Policy:

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


7. Levering
We doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk bij jouw thuis af te leveren. Dat betekend dat we alle pakketjes binnen 1-5 werkdagen na bestelling proberen te versturen.

8. Eigendom
Het eigendom van de artikelen gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
​​
9. Reclameren & Aansprakelijkheid
Happy Treats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. Sommige artikelen bevatten kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kleine kinderen. Gebruik daarom alle artikelen onder toezicht van een volwassen persoon.
Happy Treats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze site.

11. Overmacht
Bij overmacht van Happy Treats kan de bestelling door ons worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden waar wij geen grip op hebben, zoals: ziekte, familie-omstandigheden, bedrijfsstoring, transportmoeilijkheden, stakingen en wanprestatie van onze leveranciers en vervoerder.
Uw betaling zal binnen 2 werkdagen aan u worden overgemaakt op het door ons bekende rekeningnummer.

12. Garantie
Happy Treats staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Bij productiefouten en/of ontbreken van onderdelen wordt de fout op kosten van Happy Treats hersteld. Voorwaarde is echter dat uw klacht binnen 7 dagen ontvangen is.
Happy Treats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, modellen en teksten. Deze als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  8. Klik op deze link voor meer informatie voor Garantie en Klachten

14. Gegevensbeheer en privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
Happy Treats verzoekt u uw telefoonnummer, adres en e-mailadres in te vullen, zodat wij, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.


15. Copyright
De volledige inhoud van deze website (www.happytreats.nl) is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat alle (maar is niet beperkt tot) tekst, afbeelding, foto`s, en producten die in eigen beheer gecreëerd zijn. Al het materiaal dat kan worden opgevraagd via deze website mag alleen worden gebruikt om meer informatie over Happy Treats en haar diensten te vergaren. Niets van het materiaal dat kan worden verkregen via deze website mag gebruikt, gekopieerd, nagemaakt, aangepast, gewijzigd, geprint, geprojecteerd of bekeken worden op een andere manier dan voorafgaande is beschreven zonder expliciete toestemming.​

© 2017 - 2020 Happy Treats | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel